Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd, is voor elke (basis)school verplicht.
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt iedereen die met de school te maken heeft: de kinderen, ouders en personeel. Door de ouders worden twee ouderleden gekozen en door het personeel twee personeelsleden.
Een MR-lid heeft een zittingsperiode van 3 jaar en is daarna eventueel weer herkiesbaar.
De medezeggenschapsraad volgt het schoolbeleid op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied.
In de praktijk betekent dat regelmatig overleg met elkaar, met de directie van de school en eventueel met het bestuur van Signum.

Afhankelijk van de onderwerpen, heeft de MR instemmingsbevoegdheid, adviesbevoegdheid en het recht tot initiatief:

  • Instemmingsbevoegdheid betekent dat de MR de voorstellen goed- of afkeurt; deze bevoegdheid heeft een bindend karakter.
  • Adviesbevoegdheid betekent dat de MR over voorstellen advies geeft. De directie of het bestuur kunnen daarvan afwijken; de MR krijgt schriftelijk bericht.
  • Recht van initiatief betekent dat de MR gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan directie of bestuur.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor het personeel en de ouders van de school, mits dit minimaal 1 week van tevoren kenbaar is gemaakt bij de secretaris. Voor elk schooljaar maakt de MR een activiteitenjaarplan. De communicatie met de directie is open en de directeur woont de vergaderingen (deels) bij. U kunt contact opnemen met de MR rechtstreeks via de MR-leden, per post of per mail: mr@fonkelsteen.org. De MR-verslagen worden gepubliceerd via de social schools app van de school. 

Samenstelling van de MR
De MR bestaat uit de volgende leden: oudergeleding:
Mevr. Mirna van Steenbergen (voorzitter)
Mevr. Anna Andrée Wiltens (secretaris)

personeelsgeleding:
Mevr. Mirjam Bezemer en Mevr. Eugenie Wolfs