Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken.
We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.
In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.

1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de school. De vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.
• Monique Dekker: monique.dekker@signumonderwijs.nl
• Marga van Gijn: marga.vangijn@signumonderwijs.nl

Deze personen zijn te bereiken op school of via het telefoonnummer van de school: 0418-514455
Het College van Bestuur van Signum, het bevoegd gezag van de school, kent voor ouders ook een bestuurs-vertrouwenspersoon en externe vertrouwenspersonen.
U kunt hen zien als objectieve deskundigen van buiten de school. Zij begeleiden en adviseren u in de stappen naar de door u gekozen oplossing.
 

• Bestuurs-vertrouwenspersoon: Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl  
• Externe vertrouwenspersonen:

  1. Mevrouw Irma van Hezewijk, tel. 06-54647212 of mail naar irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
  2. Mevrouw Annelies de Waal, tel. 06-33646887 of mail naar anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

 

Meldplicht seksueel geweld
Bij het geringste vermoeden van een zedenmisdrijf moeten personeelsleden, interne- en bestuurs- vertrouwenspersonen dit melden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is vervolgens verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur beslist over het wel of niet aangifte doen bij de politie. De politie overlegt over de aangifte met de Officier van Justitie.
 

2. Overige klachten en problemen
Hebt u klachten of problemen over school-organisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het schoolgebouw aangaan en dergelijke, kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan de bestuursvertrouwenspersoon van Signum:
• Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl
• of aan het College van Bestuur, telefoon 073 850 7 850 54 Onafhankelijke klachtencommissie

Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze externe klachtencommissie van de Stichting KOMM
• T.a.v. Ambtelijk secretaris Regio Midden/Oost Mevr. mr. M.A.M. Arends-Deurenberg Postbus 1040 5602 BA Eindhoven Telefoon: +31(0)6 158 849 73 Email: m.arends@komm.nl Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoeken uw klacht en adviseren het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben onder andere deskundigheid op het gebied van onderwijs en ongewenste omgangsvormen. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: www.komm.nl