Kindcentrumraad

Voor het schooljaar 2022-2023 streven we naar het opstellen van een kindcentrumraad:

Ouders en medewerkers kunnen binnen het kindcentrum hun stem laten horen via de Kindcentrumraad. Passend bij de integrale aanpak beogen wij als kindcentrum vanaf het schooljaar 2022-2023 te gaan werken met een Kindcentrumraad (KCR).

In plaats van met gescheiden overlegorganen Medezeggenschapsraad (onderwijs) en Oudercommissie (opvang) doen wij dit om:

  • de openheid en overleg in het Kindcentrum te bevorderen;
  • te voorkomen dat de leiding van het Kindcentrum in twee wettelijke verplichte organen over dezelfde onderwerpen overleg moet voeren, terwijl juist binnen een kindcentrum breed beleid beoogd wordt;
  • vraagstukken integraal te benaderen, omdat ze voor alle kinderen de hele dag van toepassing zijn;
  • het werken vanuit één pedagogisch en didactische visie te bevorderen en met ouders/verzorgers te bespreken.

Hierover volgt t.z.t. meer informatie.  Voor meer informatie over de huidige medezeggenschapsraad zie het kopje 'Ouders'.