Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de normale kosten van het basisonderwijs wordt in Nederland geen verplichte bijdrage aan ouders gevraagd. Elke school krijgt op basis van het leerlingenaantal een budget voor de materiële instandhouding.

Met onze vorm van onderwijs kunnen wij extra activiteiten alleen organiseren als daar geld voor is. Vandaar dat aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd wordt van € 50,- per kind per jaar. Zo worden de kosten van activiteiten zoals jaarfeesten, vieringen, culturele evenementen, ouderavonden en bijzondere materialen voor Ateliertijd betaald. Deze ouderbijdrage is op vrijwillige basis. Met een brief wordt u jaarlijks gevraagd het bedrag te betalen. Mocht het voorgestelde bedrag voor u een probleem vormen, dan kunt u dit aangeven bij de directie.
Dit beleid is opgesteld door de MR, waarin ook ouders zitting hebben. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks besproken in de MR. Bij aanmelding wordt dit besluit toegelicht door de directie. Het is niet onze intentie kinderen uit te sluiten van activiteiten wanneer niet aan de vrijwillige bijdrage wordt voldaan. Mochten echter meerdere ouders afzien van betaling dan komt de bekostiging van onze activiteiten in gevaar. Bij persoonlijke bezwaren tegen dit MR besluit is het daarom belangrijk dat u dit besluit opnieuw laat agenderen in de MR.