Aannameprocedure

Aannameprocedure
Op de Fonkelsteen werken we met een aannameprocedure. Deze procedure bestaat uit twee fases:

  • beeldvormende fase
  • besluitvormende fase. 

In de beeldvormende fase worden gesprekken gevoerd met ouders en indien van toepassing met zorgverleners en de school van herkomst. Dit laatste is belangrijk wanneer het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft. Ook kunnen dan observaties en dossieronderzoek deel uit maken van deze fase. Het doel van deze beeldvorming is het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte van het kind, de ondersteuningsbehoefte, de stimulerende en belemmerende factoren en het netwerk rond het kind.

Wanneer voldoende informatie verkregen is vindt het besluit plaats. Hierbij zijn in ieder geval de ouders, de intern begeleider en de directeur betrokken. U wordt middels een gesprek op de hoogte gebracht van het besluit.