Klachten en problemen: de weg naar een oplossing

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.

In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.

Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de school. De vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

  • Christine Schaafsma
  • 0418-514455
  • Tessa de Wilde
  • 0418-514455

De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersonen zien als objectieve deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u in de stappen naar de door u gekozen oplossing.

Stichting Signum
Mevrouw Mabel van der Laag (voor ouders)

De heer Hans Asbreuk (voor medewerkers)

Tel.: 073 850 78 50

nl, mevrouw Irma van Hezewijk

Tel.: 06 5464 7212

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding  en interne vertrouwenspersonen zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de Officier van Justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Overige klachten en problemen

Hebt u klachten of problemen over schoolorganisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het schoolgebouw aangaan en dergelijke, kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan het College van Bestuur:

Stichting Signum
College van Bestuur
Postbus 104, 5240 AC Rosmalen
Tel.: 073 850 78 00

Onafhankelijke klachtencommissie

Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze klachtencommissie:

Stichting KOMM
T.a.v. Mevr. mr. M.A.M. Arends-Deurenberg
Postbus 1040
5602 BA Eindhoven
Telefoon: +31(0)6 158 849 73
Email: m.arends@komm.nl

 

Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoeken uw klacht en adviseren het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben onder andere deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, seksueel geweld en onderwijs. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: www.komm.nl

Schorsen en verwijderen van leerlingen

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd: schorsing (voor een tijdje) of verwijdering (voorgoed). Meestal gebeurt zoiets alleen als er sprake is van wangedrag. De beslissing over verwijdering of schorsing van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur.

Verwijdering (voorgoed)
Voordat zo’n besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de ouders worden gehoord. Als het besluit eenmaal is genomen, mag een schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt –en daar moet het schoolbestuur tenminste acht weken zijn best voor doen– mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren.

Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen, dan moet het bestuur daarover met de ouders overleggen. Levert dat overleg niets op, dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het schoolbestuur binnen vier weken eveneens schriftelijk op dat bezwaarschrift reageren. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter.

Recente reacties

    Archief

    Categorieën

    • Geen categorieën